Official site of the Daihikaku Senkoj
連絡
Sango (mountain name) Arashiyama
Name of the temple Daihikaku Senkoji
Open  10:00~16:00  Entrance fee 400Yen

Address: 616-0004  Nakao Shimo-machi Arashiyama NIshikyo-ku Kyoto
Tel 81-(0)75-861-2913

Sent a message